สจว. มินิมาราธอน 2562 (ครั้งที่ 2) ISP MINI MARATHON 2019

สจว. มินิมาราธอน 2562 (ครั้งที่ 2)  
ISP MINI MARATHON 2019

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล
ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ ลานอเนกประสงค์ สะพานพระราม 8 กรุงเทพฯ
เส้นทางวิ่งปิดถนน 100% บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนี (ขาออก)

หลักการและเหตุผล
        การจิตวิทยา ได้มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการปฏิบัติการของฝ่ายเราและฝ่ายตรงข้าม ซึ่ง ต่างก็ใช้การปฏิบัติการจิตวิทยาอย่างกว้างขวางและได้ผลมาโดยลำดับ จึงจำเป็นที่จะต้องให้ข้าราชการระดับบริหารที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับงานทาง ด้านนี้เข้ารับการศึกษาอบรมให้มีความรู้ ความเข้าใจและมีขีดความสามารถในการตอบโต้และปฏิบัติการจิตวิทยาในเชิงรุกแก่ ฝ่ายตรงข้าม แต่เนื่องจากทางโรงเรียนสงครามจิตวิทยาไม่สามารถตอบสนองความต้องการของทางราชการได้อย่างเต็มที่เพราะการดำเนินงานกระทำได้ภายในขอบเขตจำกัด เนื่องจากไม่มีอัตราข้าราชการประจำของโรงเรียน ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการทางด้านวิชาการ และความต้องการของสถานการณ์ในปัจจุบันทางราชการจึงได้พิจารณาจัดตั้ง “สถาบัน จิตวิทยาความมั่นคง” ขึ้นแทนโรงเรียนสงครามจิตวิทยา โดยกำหนดให้มีอัตราประจำที่ถาวรเป็นของสถาบันการศึกษาเองขึ้นตรงต่อ กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด ตั้งแต่วันที่  ๒๔ มกราคม ๒๕๒๑ และได้เปิดการศึกษาตั้งแต่ รุ่นที่ ๒๔ สืบต่อมา
        ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้มีคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๑๘๕/๒๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม  ๒๕๒๕  และคำสั่งกองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ที่ ๗๑/๒๕๒๖ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๖ ให้มอบการบังคับบัญชา “สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง กรมยุทธการทหาร” ขึ้นกับ “สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด” โดยมีพิธีส่งและรับมอบการบังคับบัญชาระหว่าง เจ้ากรมยุทธการทหาร กับ ผู้อำนวยการสำนักงานสารนิเทศ เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๒๖ (ซึ่งเป็นห้วงระยะเวลาที่ข้าราชการนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ รุ่นที่ ๓๗ กำลังศึกษา อยู่) ดังนั้นสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงจึงเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ สำนักงานสารนิเทศ สำนักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการทหารสูงสุด นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
        หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำนวยการ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาวิชามาอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมสอดคล้องกับ สถานการณ์มาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๕ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (โดยเสนาธิการทหาร รับคำสั่ง) ได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อหลักสูตรเป็นหลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง โดยมีการฝึกอบรมปีละ ๑ รุ่น ระยะเวลา ๒๒ สัปดาห์ และเพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการปฏิบัติการข่าวสารในหลักสูตร และมีการฝึกร่วมกับวิทยาลัยเสนาธิการทหาร เพื่อนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดและสามารถกำหนดแนวทางการการ ปฏิบัติการข่าวสาร โดยมุ่งเน้นในเรื่องการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้สถาบันจิตวิทยาความมั่นคงมีความมุ่งหวังให้นักศึกษาสามารถนำแนวทาง ตามหลักสูตรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลก่อให้เกิดความมั่นคงและประโยชน์ต่อประเทศไทยให้มากที่สุด
สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง (สจว) และ คณะนักศึกษาสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงทุกรุ่น จึงได้จัดทำโครงการ เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล “สจว. มินิมาราธอน” ครั้งที่ 2 (ISP Thai Mini Marathon 2019) ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไป ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ เดิน-วิ่ง
๓. เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวไทย Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ
๔. นำรายได้จากการจัดงาน ทูลเกล้าถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร


DISTANCEค่าสมัครSLOTS
 MINI MARATHON 10.5 K450 บาท1,700
 FUN RUN 5 K450 บาท800
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้2,500
ประเภทการแข่งขัน / DISTANCE RUNNING

MINI MARATHON 10.5 Km.
เวลาปล่อยตัว 05.15 น. ค่าสมัคร 450 บาท/คน
การแบ่งกลุ่มอายุ
- ชาย  : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50-59 / 60 ปีขึ้นไป 
- หญิง : อายุไม่เกิน 15 ปี / 16-29 / 30-39 / 40-49 / 50 ปีขึ้นไป
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 1,700 คน

FUN RUN 5 Km.
เวลาปล่อยตัว 05.15 น. ค่าสมัคร 450 บาท/คน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ
* รับสมัครจำกัดจำนวน เพียง 800 คน

ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​​​

ITEMS10 K5 K
ถ้วยพระราชทานฯ1 ชาย / 1 หญิง-
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ1-5-
เงินรางวัลOver All 1-10-
เสื้อที่ระลึกเสื้อคอกลม
เสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขันอาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน

CASH PRIZES / เงินรางวัล Over all มินิมาราธอน

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Mini Marathon
ชาย
Mini Marathon
หญิง
อันดับที่ 15,000 บาท5,000 บาท
อันดับที่ 24,000 บาท4,000 บาท
อันดับที่ 3-43,500 บาท3,500 บาท
อันดับที่ 5-73,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่่ 8-102,500 บาท2,500 บาท
หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ

กติกาการแข่งขัน
1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
2. ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 (วันแข่งขัน) ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล
3.นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์
4.นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่หน้าอกเสื้อ มองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือการติดเบอร์ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
รายการแข่งขันนี้ รับสมัครและควบคุมการแข่งขันโดย JOG&JOY

การบริการ
- บริการน้ำดื่มตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
- ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการผู้เข้าร่วมกิจกรรมหลังเส้นชัย 
- มีพยาบาลพร้อมรถพยาบาล คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
- บริการรับฝากของ กรุณารับคืน ภายในเวลา 8.00 น.
- มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร, อาสาสมัคร, ดูแลตลอดเส้นทางวิ่ง บริการรถสุขาเคลื่อนที่
- มีร้านค้าอุปกรณ์กีฬาราคาถูกจำหน่าย ณ สถานที่จัดงาน 18-19 พฤษภาคม 2562

สถานที่จอดรถใกล้จุดจัดงาน
- ลานหน้าสวนหลวงพระราม 8 (60 คัน) ฟรี
- ลานจอดมูลนิธิชัยพัฒนา (120 คัน) ฟรี
- ลานจอดรถ พาต้าปิ่นเกล้า (200 คัน) 40 บาท/คัน
- ลานจอดรถ ร้านอาหารต้นตำหรับไทย (60 คัน) 40 บาท/คัน
Running-Shirt Size (เสื้อกล้าม) สำหรับผู้สมัครในประเภท มินิมาราธอน 10.5 กม.
T-Shirt (เสื้อคอกลม) สำหรับผู้สมัครในประเภท ฟันรัน 5 กม.

SIZESSSMLXL2XL3XL4XL5XL
MALE34 ince36 ince38 ince40 ince42 ince44 ince46 ince48 ince50 ince
FEMALE32 ince34 ince36 ince38 ince40 ince42 ince---
EXPO DAY

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 (10.00-17.00 น.) ณ สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง ถนนวิภาวิดีรังสิต
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562 (13.00-18.00 น.) ณ ลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8
เช้าวันแข่งขันก่อนปล่อยตัว วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2562 (04.00-05.00 น.) ณ ลานอเนกประสงค์ใต้สะพานพระราม 8

โปรดนำหลักฐานการรับสมัคร Order No หรือ แสดงรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และ อีเมลยืนยันการสมัครสมบูรณ์ ของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***

รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์ โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด

JOG&JOY โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009
เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ
email : cs@jogandjoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"