ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2

ท่าเรือแหลมฉบัง
ขอเชิญร่วมงาน เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

Laem Chabang Port Mini Marathon 2019
ท่าเรือแหลมฉบัง มินิมาราธอน ครั้งที่ 2


วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ
ท่าเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ท่าเรือแหลมฉบัง เป็นท่าเรือน้ำลึกหลักในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ มีพื้นที่ขนาด 6,340 ไร่ ประกอบด้วยท่าเทียบเรือที่เปิดให้บริการแล้ว  ดังนี้ 
• ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 10 ท่า (B1,B2,B3,B4,B5,C1,C2,C3 D1, D2)
• ท่าเทียบเรือเอนกประสงค์ เรือสินค้าทั่วไป และเรือสินค้าทุกประเภท 3 ท่า (A0, A2, A3)
• ท่าเทียบเรือ Ro/Ro 1 ท่า
• ท่าเทียบเรือ Ro/Ro เรือสินค้าทั่วไป ตู้สินค้า  1 ท่า
• ท่าเทียบเรือโดยสาร และเรือ Ro/Ro 1 ท่า 
• ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป ประเภทเทกอง 1 ท่า
• อู่ต่อและซ่อมเรือ 1 ท่า
            ท่าเรือแหลมฉบัง สามารถรองรับเรือขนาดใหญ่พิเศษ (Super Post Panamax) ได้ โดยการท่าเรือฯ ทำหน้าที่เป็นองค์กรบริหารท่าเรือโดยรวม ส่วนงานด้านปฏิบัติการเป็นของเอกชนที่เช่าประกอบการหรือที่เรียกว่า Landlord Port โดยเป็นท่าเทียบเรือที่มีอัตราการเติบโตของการให้บริการขนถ่ายสินค้าสูงสุด แห่งหนึ่งของโลก จากการจัดอันดับท่าเทียบเรือที่เป็น World Top Container Port โดยนิตยสารชั้นนำของโลก เช่น Loylld List เป็นต้น ท่าเรือแหลมฉบังได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดจากลำดับที่ 23 ในช่วงปี 2541- 2542 โดยเลื่อนขึ้นเป็นลำดับที่ 20 และ 18 ในปี 2545 และ 2546 ตามลำดับ ซึ่งในปี 2016 ยังครองตำแหน่งลำดับที่ 20
            ท่าเรือแหลมฉบัง มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เป็นไปตามมาตรฐานสากล สามารถรับเรือสินค้าขนาดใหญ่ที่สุด (Post Panamax) ได้ รวมทั้งมีพื้นที่สนับสนุน (Supporting Areas) สำหรับประกอบการท่าเทียบเรือ และกิจกรรมต่อเนื่องอย่างเพียงพอ ตลอดจนมีระบบโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางถนน รถไฟ และทางน้ำ เข้า-ออก ท่าเรือแหลมฉบัง เชื่อมโยงกับภาคต่างๆ ของประเทศ และกับประเทศเพื่อนบ้าน
            ยิ่งไปกว่านั้น ท่าเรือแหลมฉบัง ยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอที่จะใช้สำหรับพัฒนาในธุรกิจเกี่ยวเนื่องอื่นๆ เช่น สถานีจอดรถบรรทุก (Truck Terminal) ศูนย์กระจายสินค้า และ Free Trade Area เป็นต้น รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกเสริมอื่นๆ เช่น คลังสินค้าอันตราย ศูนย์ฝึกป้องกันความเสียหายจากอัคคีภัย ที่ได้มาตรฐานสากล ซึ่งพร้อมที่จะรองรับการพัฒนาการให้บริการแบบครบวงจร แก่ลูกค้าได้ และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งผู้ใช้บริการจะได้รับประโยชน์จากการแข่งขันทางการตลาดระหว่างผู้ประกอบการท่าเทียบเรือต่างๆ สูงสุด ด้านการประกอบการ ท่าเรือแหลมฉบัง มีความคล่องตัวในการบริหาร และมีความยืดหยุ่นในการให้บริการแก่ลูกค้าสูง เนื่องจาก ท่าเรือแหลมฉบัง เน้นการเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการลงทุนบริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ 

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1. เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน-เจ้าหน้าที่-ผู้ประกอบการและครอบครัว ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
2. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมกีฬาเพื่อสุขภาพการกุศล ซึ่งท่าเรือแหลมฉบังได้ให้การสนับสนุนตลอดจนปลูกฝังพฤติกรรมและส่งเสริมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR)
3. เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ ท่าเรือแหลมฉบังได้มีส่วนร่วมในโครงการ ทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีและมิตรภาพร่วมกัน
4. นำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ โรงพยาบาลในเขตชุมชนโดยรอบท่าเรือแหลมฉบัง 
กติกาการแข่งขัน
สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2562 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 2,000 คัน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

มีร้านค้าอุปกรณ์กีฬาราคาประหยัดจำหน่าย 20-22 กันยายน (จองพื้นที่ T.083-042-8434
กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 
 วันศุกร์ที่ 20 กันยายน (10.00-17.00 น.) ณ พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
 วันเสาร์ที่ 21 กันยายน (10.00-18.00 น.) ณ พิพิธภัณฑ์การขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
โทร. 086-391-8434

โปรดนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร
รายการแข่งขันนี้ ไม่มีบริการจัดส่งเสื้อ-เบอร์วิ่ง ทางไปรษณีย์
โปรดรับของตาม วัน-เวลา ที่กำหนด
JOG&JOY T.02-721-6009 (09.00-17.00 น. วันธรรมดา)

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"