RAM RUN 2020

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอเชิญร่วมงาน


RAM RUN 2020

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

           คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั้งตามพระราช บัญญัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ.2514 โดยมีหลักในการดำเนินงาน ให้เป็นสถาบันการศึกษา และ วิจัย แบบตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษาจะมาเรียน หรือ ไม่มาเรียนที่มหาวิทยาลัยก็ได้ นับตั้งแต่ปี 2514 จนถึงปัจจุบัน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิด ทำการเรียน การสอน มาเป็นเวลา 30 ปี แล้ว

          ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายโอกาส ทางการศึกษา ไปสู่ผู้เรียน ในส่วนภูมิภาค โดย จัดการ ศึกษาผ่าน ระบบดาวเทียม และ จัดคณาจารย์ เข้าบรรยาย ตามสาขาวิทยา บริการต่าง ๆ หมุนเวียน ลสับ เปลี่ยนกันไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาส ให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ มัธยมศึกษา ตอนปลาย ตลอดจน บุคคลภายนอก ที่ต้องการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา สมัครเข้าเรียนได้ โดยไม่รับปริญญา และ สามารถ นำ หน่วยกิต สะสมที่ได้ ไว้นี้โอนเข้าศึกษา ในระดับ ปริญญาตรี ของ มหาวิทยาลัย อีกด้วย

          คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้ง ขึ้นตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ. 2514 มีที่ทำการ คณะเป็น อาคาร ชั้นเดียว ตั้งอยู่ บริเวณอาคาร สำนักบริการ ทางวิชาการ และ ทดสอบ ประเมินผลปัจจุบัน ซึ่งรู้จักกันในนาม "ตึกเล้าไก่" มี ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นคณบดีคนแรก ของคณะบริหารธุรกิจ และ เป็น ผู้หนึ่งที่เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง 48 ปี ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล RAM RUN 2020 ขึ้น

วัตถุประสงค์
​​1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ตลอดจนนิสิตนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ของคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ เดิน-วิ่ง
2. เพื่อเป็นกิจกรรมเฉลิมฉลอง ครบรอบ 48 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
3. นำรายได้จากการจัดงาน สมทบทุนกิจกรรมประโยชน์ของคณะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประเภทการแข่งขัน

MINI MARATHON 10.5 KM

ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท รับเสื้อคอกลม
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
16-29 ปี 16-29 ปี
30-39 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 40-49 ปี
50-59 ปี 50 ขึ้นไป
60 ขึ้นไป  FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.15 น.
รับสมัครจำนวน 500 คน รับเสื้อคอกลม
ค่าสมัคร 500 บาท

MALE FEMALE
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
ไม่มีการแข่งขัน ไม่มีการแข่งขัน


VIP. (เลือกวิ่ง 10.5 KM หรือ 5 KM)

ปล่อยตัวตามเวลาของระยะทางที่เลือกลงวิ่ง
รับสมัครจำนวน 500 คน
ค่าสมัคร 1,500 บาท รับเสื้อโปโล

เลือก 10.5  KM มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ
เลือก 5 KM ไม่แบ่งกลุ่มอายุ/ไม่มีการแข่งขัน


ถ้วยรางวัล เสื้อที่ระลึก เหรียญผู้พิชิต อื่นๆ

ITEMS 10 KM 5 KM VIP
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ 1-5 - เลือกวิ่ง 10K/5K
เสื้อที่ระลึก คอกลม คอกลม โปโล
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุวันแข่งขัน
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
จับรางวัล Lucky Draw


REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCE ค่าสมัคร SLOTS
 MINI MARATHON 500 บาท 1,000 คน
 FUN RUN 500 บาท 500 คน
 VIP 1,500 บาท 500 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB+ถุงเป้ ทาง Kerry Express 65 บาท/คน ต้องสมัครก่อน 15 มกราคม
wink ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 10-12 กพ 63
wink สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
wink การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้


กติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด

การบริการ
- บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
- ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
- มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
- บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.00 น.
- มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 1,000 คัน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

กำหนดวัน รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง
 

- รับด้วยตัวเอง -
วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง-1 เวลา 13.00-17.00 น.
วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ณ สถานที่จัดงาน ม.รามคำแหง-2 เวลา 13.00-18.00 น.
โทร. 097-095-8434
โปรดนำหลักฐานการลงทะเบียน หรือ รูปบัตรประจำตัวประชาชน
หรือ Passport หรือ หลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
รับแทนคนอื่น ผู้รับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตนและรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร


- ส่งพัสดุทางโดย Kerry Express -
ผู้สมัครสามารถเลือกส่ง เสื้อ-Bib ทาง Kerry Express ในระบบการสมัคร
โดยต้องจ่ายค่าดำเนินการจัดส่งเพิ่ม 65 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 15 มกราคม 2563
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง
เริ่มส่ง 10-12 กุมภาพันธ์ 2563


"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"