King's College Half Marathon 2021

KING'S COLLEGE
HALF MARATHON 2021


ESPRIT DE CORPS

วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564
จุดเริ่มต้นและเส้นชัย ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

.....................................................................................................................................................

ประกาศอย่างเป็นทางการ
เลื่อน King's College Half Marathon 2020 เป็นวันที่ 31 มกราคม 2564

เรียน นักวิ่ง

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid19 ได้กระจ่ายไปทั่วโลก
รัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก. บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19
โดยมีการประกาศห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ
ครอบคลุมไปถึงห้ามจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการชุมนุมของนักกีฬาจำนวนมาก นั้น
คณะกรรมการจัดงานวิ่ง King's College Half Marathon 2020
จึงขอเลื่อนกำหนดการงานวิ่งในปีนี้ จากวันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2563 ไปจัดในปีหน้า วันอาทิตย์ที่ 31 มกราาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ
นายสายัณห์ สมดุลยาวาทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
King's College Half Marathon
ประกาศ ณ 26 เมษายน 2563


          สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระราชทานก่อกำเนิด เมื่อ 1 มิถุนายน 2507 เป็นโรงเรียนประจำชายล้วน ตั้งแต่ชั้น ป.5 - ม.6

          การ เดิน-วิ่งเป็นการออกกำลังกายที่ดีของทุกเพศทุกวัยและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ในการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาคนซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญให้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีอายุ ยืนยาว และยังเป็นการประหยัดค่ารักษาพยาบาลอีกด้วย สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรม เดิน-วิ่งการกุศล "ภ.ป.ร.ฯ สามพราน มินิ-ฮาล์ฟมาราธอน" ขึ้นมาอย่างต่อเนือง โดยในปี 2518 ได้จัดงานวิ่ง King’s College Marathon 2018 ขึ้น ซึ่งก็เกิดปัญหาและอุสรรค์ขึ้นหลายด้าน ในปี 2019 จึงได้งดจัดกิจกรรมวิ่งไป 1 ปี โดยในปีนี้ สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ โดยความร่วมมือของ JOG&JOY จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง ครั้งที่ 18 ในชื่อรายการ "King’s College Half Marathon 2020" ขึ้นอีกครั้ง


วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง
2. เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และส่งเสริมด้านสุขภาพ ทั้งในนักเรียนปัจจุบัน นักเรียนเก่า และบุคคลทั่วไป
3. เพื่อหารายได้สนับสนุนด้านการศึกษาของโรงเรียน และใช้ในกิจกรรมของสมาคมนักเรียนเก่าฯ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดนครปฐม โดยใช้กีฬาวิ่งมาราธอนเป็นสื่อ

ประเภทการแข่งขัน
HALF MARATHON 21.1 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
รับสมัครจำนวน 900 คน
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุไม่เกิน 29 ปีอายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 


MINI MARATHON 10.5 KM

ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 2,000 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชายหญิง
อายุไม่เกิน 15 ปีอายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปีอายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 


FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 600 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน

ไม่มีการแข่งขันเพื่อความเป็นเลิศ


VIP
เลือกวิ่งได้ 1 ระยะ (5K-10K-21K)
ปล่อยตัวตามระยะทางที่ลงวิ่ง 05.00 น. หรือ 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน
ค่าสมัคร 1,500 บาท

เลือกวิ่ง  21K หรือ 10K มีการแข่งขันตามกลุ่มอายุ


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ

ITEMS21K10K5K
ถ้วยรางวัลกลุ่มอายุ1-51-5-
เงินรางวัล1-3 ทุกกลุ่มอายุ1-3 ทุกกลุ่มอายุ-
ถ้วยรางวัลนักวิ่งแฟนซี5 รางวัล
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อคอกลม
เสื้อ Finisher--
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุ
Timing chip-
ถุงเป้ Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
อาหาร-เครื่องดื่ม

CASH PRIZES / เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
10KM
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
อันดับที่ 15,000 บาท4,000 บาท
อันดับที่ 24,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่ 33,000 บาท2,000 บาท

หมายเหตุ : ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ


กติกาการแข่งขัน

          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่นักวิ่งซ่อนหมายเลขประจำตัววิ่ง หรือพับ หรือการนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดเพศ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท กลุ่มอายุใด


การบริการ
 บริการน้ำดื่มในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน
 ซุ้มอาหาร ผลไม้ เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
 มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
 บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 08.30 น.
 มีลานจอดรถบริการนักวิ่งกว่า 1,500 คัน เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย

REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

DISTANCEค่าสมัครSLOTS
 HALF MARATHON800 บาท900 คน
 MINI MARATHON500 บาท2,000 คน
 FUN RUN500 บาท600 คน
 VIP
1,500 บาท300 คน
laugh ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express65 บาท/คนต้องสมัครก่อน 20 เมษายน
* ผู้สมัครทุกระยะที่เลือกการจัดส่งทาง Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 25-27 พฤษภาคม 2563
* สมัครแล้วไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง
* การลงทะเบียนสมัครวิ่ง อาจปิดก่อนวันถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนดไว้

กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chip

ผู้สมัครที่ไม่เลือกการส่งทางไปรษณีย์ สามารถรับได้ดังนี้
วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2564 (เวลา 10.00 - 18.00 น.)
ณ สถานที่จัดงาน โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
โปรดนำ บัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือข้อมูลการสมัครบนโทรศัพท์มือถือ หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
*** ไปรับแทนคนอื่น ต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และข้อมูลการสมัครสมบูรณ์ บนโทรศัพท์มือถือของผู้สมัคร ต่อเจ้าหน้าที่ ***

.........................................................................

บริการจัดส่ง เสื้อ-เบอร์วิ่ง-Chips ทาง Kerry Express ผู้สมัครต้องจ่ายค่าบริการเพิ่มคนละ 65 บาท
และต้องสมัครภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2563
การจัดส่งทางไปรษณีย์ จะเริ่มจัดส่ง 12-17 มกราคม 2564
ไม่บริการส่งจำนวนหลายคนในซองเดียวกัน

JOG&JOY
โทร. 097-095-8434 / สำนักงาน โทร. 02-721-6009 (09.00-17.00 น.)

เสาร์-อาทิตย์ ปิดทำการ งดโทร
E-mail: cs@JogAndJoy.run

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"