BANGKOK 21K PARK RUN 2020

บางกอก 21K พาร์ครัน 2020
- ครั้งที่ 5 -

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม 2563

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
 ประตู 4 ดาวเรือง สวนหลวง ร.๙
เส้านทางวิ่ง สวนหลวง ร.๙-บึงหนองบอน

ประกาศอย่างเป็นทางการ
ยกเลิกการจัดการแข่งขัน
Bangkok 21K Park Run 2020

(24 พฤษภาคม 2563)

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของ ไวรัสโคโรน่า หรือ Covid19 ได้กระจายไปทั่วโลก
โดยรัฐบาลได้ประกาศ พ.ร.ก. บริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินมาใช้ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 โดยมีการประกาศห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใด ๆ ครอบคลุมไปถึงห้ามจัดการแข่งขันกีฬาที่มีการชุมนุมของนักกีฬาจำนวนมาก
คณะกรรมการจัดงานวิ่ง Bangkok 21K Park Run 2020 (24 พฤษภาคม 2563) จึงขอยกเลิกการจัดงานและคืนเงินให้กับผู้สมัครล่างหน้า โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผู้สมัครที่ชำระค่าสมัครโดยการโอนเงิน
โปรดเข้าไปเขียนรายละเอียดการขอเงินค่าสมัครคืนได้ที่ https://forms.gle/jzapT99dpDsja6wc8 ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2563
JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะโอนคืนภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ผู้สมัครที่จ่ายค่าสมัครด้วยบัตรเครดิตผ่าน PayPal
JOG&JOY ฝ่ายจัดการแข่งขัน จะยกเลิกและคืนค่าสมัครกลับคืนไปยังบัญชีบัตรเครดิตของผู้สมัครผ่าน PayPal โดยอัตโนมัติ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ
สายัณห์ สมดุลยาวาทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายจัดการแข่งขัน
JOG&JOY
25 เมษายน


กว่าจะถึงวันนี้

          หลายปีที่ผ่านมา JOG&JOY ได้พัฒนาได้บุกเบิกและพัฒนาสนามวิ่งฮาล์ฟมาราธอนในสวนหลวง ร.๙ ขึ้นมาตั้งแต่ ปี 2016 เพื่อสร้างให้เป็นสนามวิ่งในสวน ในกรุงเทพ จากการจัดสนามวิ่ง 14K ติดต่อกันกว่า 9 ปี เราได้พัฒนาปรับปรุงรายการแข่งขันนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้เพิ่มประเภทระยะทางวิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21.1 กม. ขึ้นมาเพื่อสร้างให้สนามนี้เป็นสนามวิ่งระยะไกลมากกว่าเดิม ปรับเปลี่ยนมาเป็น “บางกอก 21เค พาร์ครัน” อีก 3 ปี  ซึ่งที่ผ่านมาในแต่ละปี สนามวิ่งรายการนี้ ก็มีผู้สนับสนุนภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวสลับสับเปลี่ยนไป โดยนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบให้สาธารณะกุศล


วัตถุประสงค์

1.เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ด้วยการวิ่งเพื่อสุขภาพ
2.เพื่อเป็นกิจกรรมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬา Thailand Sports Tourism ตามนโยบายของรัฐบาล โดยใช้กีฬาวิ่งเป็นสื่อ
3.เพื่อยกระดับการจัดการแข่งขันวิ่งในระยะฮาล์ฟมาราธอน ในกรุงเทพมหานคร
4.นำรายได้จากการจัดงานหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้โครงการสาธารณะกุศล

ประเภทการแข่งขัน

HALF MARATHON 21.1 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.15 น. Cut Off 3.50 ชั่วโมง (08.45 น.)
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
ค่าสมัคร 800 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
ชายหญิง
อายุ 18-29 ปีอายุ 18-29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปีอายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป 

MINI MARATHON 10.5 KM
ปล่อยตัวเวลา 05.50 น. Cut Off 1.30 ชั้วโมง (07.20 น.)
รับสมัครจำนวน 1,200 คน
ค่าสมัคร 500 บาท
Timing chips Systems
แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้
ขายหญิง
อายุไม่เกิน 29 ปีอายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปีอายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปีอายุ 40-49 ปี
อายุ 50 ปีขึ้นไปอายุ 50 ปีขึ้นไป

FUN RUN 5 KM
ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
รับสมัครจำนวน 300 คน
ค่าสมัคร 450 บาท
ไม่แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขัน
ไม่แบ่งกลุ่มอายุ / ไม่มีการแข่งขัน


ถ้วยรางวัล / เสื้อที่ระลึก / เงินรางวัล / เหรียญผู้พิชิต  / อื่นๆ​

ITEMS21.1K10.5K5K
ถ้วยรางวัล กลุ่มอายุ1-51-5-
เงินรางวัล1-3 ทุกกลุ่มอายุOver All 1-5-
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อกล้าม
เสื้อ Finisher 21K--
เหรียญผู้พิชิต
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
Timing chip-
ถุง Goodie Bag
ประกาศเกียรติบัตร-
อาหาร-เครื่องดื่มหลังแข่งขัน
    

CASH PRIZES / เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
Half Marathon
ทุกกลุ่มอายุ
ชาย / หญิง
Mini Marathon
Over All
ชาย / หญิง
อันดับที่ 15,000 บาท5,000 บาท
อันดับที่ 24,000 บาท4,000 บาท
อันดับที่ 33,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่ 4-2,000 บาท
อันดับที่ 5-2,000 บาท


หมายเหตุ :  ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯ
REGISTRATION FEES / ค่าสมัคร

ประเภทระยะทางค่าสมัครรับสมัคร
 HALF MARATHON 800.-1,000 Slots
 MINI MARATHON500.-1,200 Slots
 FUN RUN450.-300 Slots
ส่งเสื้อ+BIB+Chips ทาง Kerry Express65 บาท/คนสมัครก่อน 15 เม.ย. 63
wink ผู้สมัครที่เลือกการจัดส่งโดย Kerry Express การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง *(ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง) เริ่มส่ง 15-17 พ.ค. 63
wink สมัครแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือเปลี่ยนได้ในภายหลัง การลงทะเบียนอาจปิดก่อนถึงกำหนด หากมีผู้สมัครเต็มจำนวนตามที่กำหนด


กติกาการแข่งขัน
          สนามวิ่งนี้เป็นสนามวิ่งนานาชาติอันทรงเกียรติ การตัดสินของกรรมการถือเป็นเด็ดขาด ห้ามนักวิ่งที่ ไม่รู้แพ้ รู้ชนะ ไม่มีน้ำใจนักกีฬา เช่น โกงอายุ เปลี่ยนตัวผู้สมัคร วิ่งลัดหรือตัดเส้นทางวิ่งที่คณะกรรมการกำหนด ลงแข่งขันโดยเด็ดขาด ผู้สมัครต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร พ.ศ.2563 ลบ พ.ศ. เกิด พร้อมทั้งแสดงหลักฐาน Passport หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่มี วัน-เดือน ปีเกิด ที่มีรูปถ่ายติดอยู่ก่อนเข้ารับถ้วยรางวัล นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ นักวิ่งต้องติดหมายเลขประจำตัววิ่งไว้ที่ด้านหน้าของตัวมองเห็นชัดเจน  คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการให้รางวัลในกรณีที่ Timing chips ไม่อ่าน หมายเลขประจำตัววิ่งพับ หรือ การนำหมายเลข BIB Number ของผู้สมัครอื่นมาวิ่ง การติดเบอร์ผิดชื่อ ผิดกลุ่มอายุ หรือเหตุอื่นที่ทำให้ไม่สามารถพิจารณาได้ว่า ผู้สมัครคนดังกล่าวเข้าแข่งขันในประเภท/กลุ่มอายุใด
 
การบริการ
* บริการน้ำดื่ม-เครื่องดื่มเกลือแร่ ผลไม้ในเส้นทางวิ่งและเส้นชัย ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน 
* ซุ้มอาหาร เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย
* มีเจ้าหน้าที่พยาบาลพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน คอยดูแลตลอดการแข่งขัน
* บริการรับฝากของ กรุณารับคืนภายในเวลา 09.00 น.

ลานจอดรถสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเช้าวันแข่งขัน

- ลานประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 400 คัน *เต็มภายใน 20 นาที
- ลานในซอยเลยประตู 4 (ดาวเรือง) จำนวน 50 คัน
- ลาน Big C หน้าสวนหลวง จำนวน 120 คัน
- ลานประตู 1 (ราชาวดี) จำนวน 200 คัน
- ลานประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 300 คัน
- ลานสนามเทนนิส เข้าประตู 6 (เฟื่องฟ้า) จำนวน 100 คัน
- ลานประตู 5 (มณฑารพ ซอย 55) 500 คัน (ประตูตลาดเดิม)


กำหนดวัน
รับเสื้อ-เบอร์วิ่ง-Timing chips

 
วันที่ 23 พฤษภาคม 2563 (11.00-18.00 น.)
ณ ซีคอนสแควร์ ชั้น 3 หน้าร้านเครื่องสำอาง BEAUTRIUM (ฝั่งโลตัส)
โทร. 086-391-8434

โปรดนำรูปบัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง หรือหลักฐานการชำระเงิน ไปแสดง
* รับแทนคนอื่น ผู้ไปรับแทนต้องแสดงบัตรประชาชนของตน และรูปบัตรประชาชนของผู้สมัคร *
สำนักงาน JOG&JOY โทร. 02-721-6009 (09:00-17:OO น. จันทร์-ศูกร์)

รายการนี้ มีการจัดส่ง (เสื้อ+BIB+Chips+Goodie Bag) ทาง Kerry Express
โดยผู้สมัครต้องจ่ายค่าส่งเพิ่ม 65 บาท/คน และต้องสมัครภายใน 25 เมษายน 2563
การจัดส่งจะส่งเป็นรายบุคคล 1 ซอง ต่อ 1 นักวิ่ง ไม่มีบริการส่งรวมหลายคนใน 1 ซอง เริ่มส่ง 13-15 พ.ค. 63 :

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"