TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023

เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล

TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023

วันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม 2566

จุดเริ่มต้นและเส้นชัย
ลานอเนกประสงค์ ใต้สะพานพระราม 8 เขตบางพลัด
กรุงเทพมหานคร
เส้นทางวิ่งปิดถนน 100% บนทางยกระดับลอยฟ้าบรมราชนนี ฝั่งขาออก

สำหรับนักวิ่งตาบอดสามารถสมัครวิ่งได้อีกหนึ่งช่องทางผ่านทาง Google Form ได้ที่ลิงค์นี้
https://forms.gle/JfJ39QuV24aQHV9Q8

สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย

          ได้ก่อตั้งในนามของสมาคมคนตาบอดกรุงเทพ ฯ เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2510 ทั้งนี้เกิดขึ้นจากคำปรารภของมิสเจนีวีฟ คอลฟิลด์ สตรีตาบอดชาวอเมริกัน ผู้ที่ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนสอนคนตาบอดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้ใช้โรงเรียนสอนคนตาบอดเป็นสถานที่ติดต่อชั่วคราว วัตถุประสงค์หลักในการก่อตั้งเป็นสมาคมขึ้นนี้ กล่าวโดยสรุป คือ
1. เพื่อการรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนตาบอด
2. เพื่อร่วมกันพิทักษ์และรักษาสิทธิอันพึงมีพึงได้โดยชอบธรรมของคนตาบอด
3. เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และสร้างให้คนตาบอดที่ยังขาดโอกาสในสังคมได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
          ต่อมา เพื่อให้เป็นการเหมาะสมแก่สถานภาพของสมาคมฯ ที่ขยายตัวเติบโตขึ้นเป็นลำดับมา และเพื่อให้เป็นการสอดคล้องรองรับกับวัตถุประสงค์หลักดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงได้มีความเห็นชอบให้ดำเนินการขอแก้ไขการจดทะเบียนจากสมาคมคนตาบอดกรุงเทพฯ เป็น "สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย" ต่อมาได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการให้เปลี่ยนแปลงชื่อสมาคมใหม่ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2524 โดยได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ ที่อาคารสยามพืชไร่ ถนนพญาไท จนกระทั่งปี พ.ศ. 2527 สมาคมฯ ได้รับความอนุเคราะห์จาก ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ (นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น) ได้อนุมัติงบประมาณจำนวน 1.7 ล้านบาท เพื่อจัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินในซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง ให้ใช้เป็นสำนักงานถาวร และสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยจึงได้มีที่ทำการ ณ อาคารดังกล่าว จนถึงปัจจุบัน

          เพื่อสร้างเจตคติ เชิงบวกและความเข้าใจที่ถูกต้องของคนในสังคมที่มีต่อคนตาบอด สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรม เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพการกุศล TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023 ขึ้น

วัตถุประสงค์ในการจัดงาน
1.เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในสังคมถึงภารกิจของสมาคมฯ ในการสร้างศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดไทย
2.เพื่อระดมทุนสร้างศูนย์ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และเสริมพลังคนตาบอดไทย
3.เพื่อสร้างเจตคติ เชิงบวกและความเข้าใจที่ถูกต้องของคนในสังคมที่มีต่อคนตาบอด
4.เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของคนในสังคม รณรงค์ให้ประชาชนคนไทยออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
5.เพื่อส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่าง สมาคมฯ กับหน่วยงานภายนอก และคนตาบอดกับคนในสังคม
6. เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism Destination) ในกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะย่านฝั่งธนบุรีสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งเมืองหลวงเก่า และศิลปวัฒนธรรมโบราณสมัยอยุธยา โดยใช้กิจกรรมการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเป็นแรงจูงใจ
7.เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางของนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ (ผู้ที่สนใจและรักสุขภาพ ผู้ที่มีจิตกุศล และบุคคลทั่วไป) ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ
8.เพื่อสร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเภทกิจกรรมและการแข่งขัน

SUB 3 HALF MARATHON 21.1 Km.
ปล่อยตัวเวลา 04.00 น.
รับสมัครจำนวน 600 คน
ค่าสมัครประชาชนทั่วไป 900 บาท
คนตาบอด 600 บาท
รับเสื้อวิ่ง (Running Shirt)
Timing chips systrms
ค่าสมัครรวมค่าจัดส่งเสื้อ+เบอร์วิ่ง+Chips ไปให้ผู้สมัครโดย Kerry Express
Cut Off 3 ชั่วโมง หรือ 07.00 น. เวลาในการตัดตัว Sub 3-21K
จุด A. 05.25 น. จุด B. 06.45 น. โปรดดูในแผนที่เส้นทางวิ่ง

แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 29 ปี อายุไม่เกิน 29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป -
คนตาบอดชาย Open คนตาบอดหญิง Open


MINI MARATHON 10 Km.

ปล่อยตัวเวลา 04.55 น.
รับสมัครจำนวน 1,000 คน
ค่าสมัครประชาชนทั่วไป 600 บาท
คนตาบอด 400 บาท
รับเสื้อวิ่ง (Running Shirt)
ค่าสมัครรวมค่าจัด ส่งเสื้อ+เบอร์วิ่ง+Chips ไปให้ผู้สมัครโดย Kerry Express
Cut Off 2 ชั่วโมง

แบ่งกลุ่มอายุการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
อายุไม่เกิน 15 ปี อายุไม่เกิน 15 ปี
อายุ 16-29 ปี อายุ 16-29 ปี
อายุ 30-39 ปี อายุ 30-39 ปี
อายุ 40-49 ปี อายุ 40-49 ปี
อายุ 50-59 ปี อายุ 50 ปีขึ้นไป
อายุ 60 ปีขึ้นไป -
คนตาบอดชาย Open คนตาบอดหญิง Open


ฟันรัน 5 กม.

ปล่อยตัวเวลา 05.00 น.
รับสมัครจำนวน 400 คน
ค่าสมัครประชาชนทั่วไป 550 บาท
คนตาบอด 300 บาท
รับเสื้อคอกลม (T-Shirt)
ค่าสมัครรวมค่าจัด ส่งเสื้อ+เบอร์วิ่ง+Chips ไปให้ผู้สมัครโดย Kerry Express
Cut Off 1 ชั่วโมง

แบ่งกลุ่มการแข่งขันดังนี้

ชาย หญิง
ประชาชนทั่วไป (ไม่มีการแข่งขัน) ประชาชนทั่วไป (ไม่มีการแข่งขัน)
คนตาบอดชาย Open คนตาบอดหญิง Open


ขนาดรอบอกเสื้อที่ระลึก
Running-Shirt สำหรับผู่สมัคร 21K และ 10K, T-Shirt สำหรับผู้สมัคร 5K

SIZE SS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
MALE 34" 36" 38" 40" 42" 44" 46" 48" 50"
FEMALE 32" 34" 36" 38" 40" 42" - - -
Arrowผู้สมัครสามารถเลือกไซต์เสื้อได้ตอนสมัคร แต่ไม่สามารถเลือกแบบเสื้อได้ เลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลัง เสื้อผลิตตามไซต์ ตามที่ผู้สมัครระบุมา
Arrowการวิ่งในระยะทาง 21K และ 10K ไม่ควรสวมใส่เสื้อคอกลม (T-Shirt) ลงวิ่ง เพราะจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว (Heatstroke) เสี่ยงต่อภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน


ถ้วยรางวัล-เสื้อที่ระลึก-เงินรางวัล-เหรียญผู้พิชิต-จัดส่ง by Kerry ก่อนวันแข่งขัน-อื่นๆ

รายการ21K10K5K
ถ้วยรางวัล ประชาชนทั่วไป1-5 ทุกกลุ่มอายุ1-5 ทุกกลุ่มอายุ
ถ้วยรางวัลคนตาบอด ชาย/หญิง1-3 โอเพ่น1-3 โอเพ่น1-3 โอเพ่น
เงินรางวัล ประชาชนทั่วไป1-3 ทุกกลุ่มอายุ1-3 โอเพ่น
เสื้อที่ระลึกเสื้อกล้ามเสื้อกล้ามเสื้อคอกลม
เหรียญผู้พิชิต
Timing Chips-
E-Certificate 
ประกันอุบัติเหตุในเวลาแข่งขัน
ถุง Goodie Bag ใส่อาหาร
จัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง+Chips 21k-10k โดย Kerry
อาหาร-เครื่องดื่ม Take Away Set

Arrow หมายเหตุ : ทุกประเภทการแข่งขัน ทุกระยะทาง ทุกกลุ่มอายุ หากมีผู้สมัครจำนวนน้อยกว่าจำนวนถ้วยรางวัลที่กำหนด ฝ่ายจัดการแข่งขันขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแข่งขัน-ถ้วยรางวัล-เงินรางวัล ในประเภทระยะทางและกลุ่มอายุนั้น


CASH PRIZES / เงินรางวัล

ประเภทระยะทาง
อันดับ
21K
ชาย/หญิง ทุกกลุ่มอายุ
10K
ชาย/หญิง Over All
อันดับที่ 15,000 บาท5,000 บาท
อันดับที่ 23,000 บาท3,000 บาท
อันดับที่ 32,000 บาท2,000 บาท

หมายเหตุ :
* ผู้ที่ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5.0 ของมูลค่าของรางวัล ตามประกาศกรมสรรพากร ทป.4/2528 เรื่องสั่งให้ผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 แห่งประมวลรัษฎากรฯลานจอดรถ
สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เช้าวันแข่งขัน
03.00-07.30 น.


Arrow ลานจอดรถ มูลนิธิชัยพัฒนา 200 คัน
Arrow ลานจอดรถ วัดอมรคีรี 80 คัน
Arrow ลานจอดรถ ร้านต้นตำรับไทย 100 คัน 40 บาท/คัน
Arrow จักรยานยนต์ หน้าสถานที่จัดงาน จอดได้มากกว่า 300 คัน
Arrow จอดข้างถนนอรุณอัมรินทร์ ทางเข้า-ออก สะพานพระราม 8 จำนวน 80 คัน ห้ามขวางทาง เข้า-ออก ชาวบ้าน
Arrow จอดรถข้างถนนราชดำเนิน หน้าสนามมวยราชดำเนิน กระทรวเกษรฯ แล้วเดินขึ้นสะพานพระราม 8 ไปร่วมงาน 1.7 กม.


TIME LINE TAB RUN เพื่อคนตาบอด 2023

JOB Date หมายเหตุ
Arrow เปิดรับสมัคร Online 10 ตุลา - 31 ธันวาคม 2565 จำนวนจำกัด อาจปิดก่อนกำหนด
Arrow เปิดรับสมัครล่าช้า 1-5 มกราคม 2566 อาจไม่มี/ค่าสมัครปรับขึ้น
Arrow จัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย Kerry #1 11-14 มกราคม 2566 ผู้สมัครรอบปกติ
Arrow จัดส่ง เสื้อ+เบอร์วิ่ง โดย Kerry #2 15-17 มกราคม 2566 ผู้สมัครล่าช้า
Arrow รับเสื้อ+เบอร์วิ่งด้วยตัวเอง (เฉพาะนักท่องเที่ยว-เดินทาง) 21 มกราคม 2566 15.00-18.00 น. ณ สถานที่จัดงาน
Arrow วันแข่งขัน / RACE DAY 22 มกราคม 2566 03.00-08.00 น.
No BIB No Run ลืมเบอร์วิ่งวันงานไม่มีเบอร์วิ่งสำรองให้โดยเด็ดขาด    
โปรดตรวจสอบที่อยู่ของท่านในการสมัคร เพื่อการจัดส่งโดย Kerry   โปรดตรวจสอบก่อนวันแข่งขันอย่างน้อย 3 วัน
การจัดส่ง เสื้อ เบอร์วิ่ง Chips (21k/10k) จัดส่ง 1 ซอย ต่อนักวิ่ง 1 คน แม้จะสมัครรวม Order เดียวกัน  

"ระยะทางกับความประทับใจทุกเส้นทางที่ให้คุณได้มากกว่าความโชคดี"